Woonzorgcentrum Vacatures
>> Home >> Rechten van de bewoner

Rechten van bewonersWet op de privacy

Het Woonzorgcentrum Engelendale hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Alle persoonlijke gegevens die moeten worden verstrekt worden steeds behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, hebben de bewoner en zijn vertegenwoordiger steeds recht op inzage in dat deel van het zorg- en begeleidingsplan dat hen rechtstreeks aanbelangt.
Het woonzorgcentrum zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de bewoner verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Meer informatie vindt u op http://www.privacycommission.be/nlPatiŽnten rechten

Sedert 2002 beschikt BelgiŽ over een wet betreffende de rechten van de patiŽnt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiŽnt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren. Deze wet leunt sterk aan bij bepaalde rechtsprincipes en deontologische regels die reeds bestonden. De wettekst somt de basisrechten van de patiŽnten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiŽntendossier en de toegang ertoe. Ze bepaalt tevens de mogelijke persoon (personen) die de patiŽnten kan (kunnen) vertegenwoordigen, die niet in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen (omwille van een statuut van juridische onbekwaamheid of omwille van een feitelijke onbekwaamheid). De persoon die meent dat een beroepsbeoefenaar ťťn van zijn patiŽntenrechten niet gerespecteerd heeft en daarover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geeft, kan zich tot de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis wenden, of tot de federale ombudsdienst ďRechten van de patiŽntĒ indien het gaat om een beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis. De Federale commissie ďRechten van de patiŽntĒ, opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de overheid over patiŽntenrechten.

Om de patiŽnten en de beroepsbeoefenaars meer te informeren over de inhoud van de wet en over de ombudsdiensten ďRechten van de patiŽntĒ, evenals over het partnerschap tussen de patiŽnt en de beroepsbeoefenaar, stelt de federale overheidsdienst hun de brochure 'PatiŽntenrechten - een uitnodiging tot dialoog' ter beschikking.
Klik hier om de brochure te bekijken.

Meer informatie vindt u op http://www.patientrights.be/Klachtenbehandeling

Elke gebruiker van een ouderenvoorziening heeft recht op duidelijke informatie over de aangeboden hulp- en dienstverlening en over de financiŽle en dagdagelijkse aspecten van zijn verblijf. Duidelijke informatie en goede afspraken maken de kern uit van elke kwaliteitsgerichte hulp- en dienstverlening. Vele problemen kunnen immers voorkomen worden door alle betrokkenen van bij de start duidelijk te informeren over wat men kan en mag verwachten en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn.
In de uitbouw van onze werking proberen wij zo veel mogelijk de stem van de zorgvrager te horen. Onze zorgverlening is afgestemd op de wensen van onze mensen. Toch willen wij kritisch blijven en willen wij onze werking steeds bevragen. Suggesties, maar ook klachten, willen wij ter harte nemen omdat wij ervan overtuigd zijn dat beiden echte groeikansen bieden voor het optimaliseren van onze werking.

Contactpersoon hiervoor is Rik Coture (Rik.Coture@squatina.be of 050 / 33 68 19)

Vindt u bij ons onvoldoende gehoor dan kunt u steeds terecht bij de Woonzorglijn 02/553 75 00 van de Vlaamse Overheid (woonzorglijn@vlaanderen.be).

Meer informatie vindt u op http://www.zorg-en-gezondheid.be/woonzorglijn